یک بازبینی و مرور بر توسعه و اعتبارسنجی روش HPLC

 

 A REVIEW ON HPLC METHOD DEVELOPMENT AND VALIDATION

 

یک بازبینی و مرور بر توسعه و اعتبارسنجی روش HPLC

 

HPLC یک تکنیک جداسازی غالب برای تشخیص، جداسازی و اندازه گیری دارو می باشد. تعدادی از پارامترهای کروماتوگرافی برای بهینه سازی این روش انجام شد و تجزیه تحلیل صورت گرفت مانند آماده سازی نمونه، انتخاب فاز متحرک، ستون و دتکتور. هدف این مقاله مروری بر توسعه، بهینه سازی و اعتبارسنجی این روش می باشد. توسعه روش HPLC به ساختار شیمیایی مولکول ها، مسیر سنتز، حلالیت، PH و مقادیر pka بستگی دارد. روش اعتبارسنجی HPLC بر اساس دستور العمل ICH اطلاعاتی در مورد مراحل مختلف و دانستن ویژگی هایی مثل دقت، اختصاصیت، محدوده خطی شناسایی و محدوده اندازه گیری می دهد.