USP Phases

در فارماکوپه ایالات متحده ، مراحل ثابت GC و HPLC (فاز مایع ستونی ، حامل و غیره) با شماره کد نشان داده شده است. شماره کد نماینده و ستون های مویرگی مربوطه در جدول زیر خلاصه شده است.

HPLC Column

  HPLC Column  
ردیفمدل محصولکیفیتتوضیحاتملزومات
1تستتستتستتست
2تست 2تست 2تست 2تست 2