در يك سيستم كروماتوگرافي ستون قلب سيستم ميباشد زيرا جداسازي مواد نمونه در اين بخش صورت ميگيرد. از اين رو شركتهاي مختلف توليد كننده ستون انواع مختلف ستونها را با مشخصات متفاوت و براي كاربردهاي مختلف توليد ميكنند. لذا انتخاب ستون مناسب با توجه به مواد نمونه و متد مورد استفاده امري حياتي و حساس مي باشد. شركت آروين تجارت پژوه آزما با بهره گيري از متخصصين حوزه كراماتوگرافي و از طريق شركاي تجاري در اقصي نقاط جهان آماده ارائه مشاوره و فروش انواع ستونهاي GC و HPLC ميباشد.