ستونهای کروماتوگرافی HECTOR برای کار با دستگاه های HPLC, LC-MS, SFC و SMB طراحی شده است. این ستون ها تحت سخت ترین شرایط کنترلی به منظور تضمین کیفیت ذرات ساخته می شوند.
ذرات ساخته شده توسط کمپانی RStech دارای سایز ثابت، توزیع منافذ ثابت و حجم منافذ ثابت هستند. همچنین این مواد دارای کمترین ناخالصی فلزی می باشند.
برخی خصوصیات ستون های HECTOR:
– سیلیکا با خلوص بسیار بالا
– کاهش پیک های اضافی بخاطر زنجیره های بسته شده
– تکرارپذیری بالا
– تفکیک پذیری اصلاح شده
– دارای منافذ و اندازه ذرات متنوع
– پیک های بسیار شارپ بخاطر حذف اثر Silanol (الکل سیلیل)

ذرات موجود در این ستونها 3، 5 و 10 میکرومتر هستند. این ستونها با طول های متفاوت و قطرهای داخلی متفاوت ساخته می شوند تا تمامی نیاز های مصرف کننده را پاسخگو باشد. جهت پوشش دادن آنالیزهای خاص کروماتوگرافی، این ستونها در انواع Hector-M، Hector-A، Hector-T، Hector-W و Hector-ACD تولید شده اند.
ستونهای Hector-M دارای کاربرد بسیار گسترده ای در کروماتوگرافی مایع می باشند. محدوده گسترده فازهای ثابت موجود در این ستونها تمامی نیاز های کاربران را مرتفع می سازد.
فازهای ثابت این ستونها شامل فازهای معکوس مانند C18, C8, C4, CN and Phenyl و فازهای نرمال شامل Silica, NH2 و Diol می باشند.
ستونهای Hector-A طوری طراحی شده اند که برای شرایط 100% آبی مورد استفاده قرار می گیرند.
ستونهای Hector-T طراحی منحصری دارد که اجازه استفاده از این ستون در شرایط سخت pH را محیا می کند. نوع خاص طراحی فاز جامد این نوع از ستونها دوام و پایداری بیشتری دارد.
ستونهای Hector-W منافذ بزرگتری در بین فاز جامد دارد. بوسیله این منافذ بزرگتر میتوان جهت آنالیز مواد با ذرات بزرگتر استفاده کرد. بیشترین کاربرد این نوع از ستونها جهت آنالیز چربی ها و پروتئین ها می باشد.
ستونهای Hector-ACD جهت جداسازی و آنالیز مواد اسیدی می باشد.

 

دیاگرام مربوط به گارد و هولدر ستون های Hector از کمپانی RStech

طبق تغییرات جدید، 2 میلی متر به طول گاردکارتریج ها اضافه شده که عمر این گاردها را بهبود می بخشد. همچنین طرف شکافدار محل ورود جریان می باشد.

RStech Guard Holder and Coupler

HECTOR-M: First choice, Wide range application
HECTOR-M columns are well end-capped for reproducibility and durability. Their wide range of stationary phases supports the customer demands, from the analytical to the semi-prep scales. For the reversed-phase mode, the C18, C8, C4, NH2, CN, and phenyl phases are available, depending on the polarity. On the other hand, Sil, NH2, and Diol are available for the normal-phase mode. These normal-phase columns separate acidic, neutral, and basic compounds through the right choice of stationary phase.
· Differentiated Phases: C18, C8, C4, NH2, Diol, CN, Phenyl, Sil
· Specifications: Spherical silica, monomerically bonded, endcapped, 100 Å pore size
· Format: Analytical, Semi-prep

برگه اطلاعات ستونهاي HECTOR-M

HECTOR-A: Usable under 100% aqueous condition
By introducing a hydrophilic functional group to the C18 and C8 stationary phases, HECTOR-A is able to use below 100 % aqueous conditions without collapsing the carbon chains. The HECTOR-A stationary-phase provides alternative selectivity with a longer retention of polar compounds.
· Differentiated Phases: C18, C8
· Specifications: Spherical silica, monomerically bonded, endcapped, 100 Å pore size
· Format: Analytical, Semi-prep

برگه اطلاعات ستونهاي HECTOR-A

HECTOR-T: Enhanced durability
HECTOR-T has a higher acid and base durability than monofunctional C18. The wide range of pH conditions supports the easy optimization of separation conditions. In addition, the tailing factor of the basic compounds has been improved. The polymeric-bonded phase from trifunctional silane may be more stable than the monomeric phases at a low pH.
· Differentiated Phases: C18
· Specifications: Spherical silica, Trifunctional bonded, endcapped, 100 Å pore size
· Format: Analytical, Semi-prep

برگه اطلاعات ستونهاي HECTOR-T

HECTOR-W: Wide pore for compounds with large molecule like protein & Peptide
HECTOR-W is a 300 Å wide-pore silica with C18, C8, C4 and NH2 derivarizations. This wide-pore silica is for the separation of peptides, proteins, and oligonucleotides. The derivarization type is selected by target compound property.
· Differentiated Phases: C18, C8, C4, NH2
· Specifications: Spherical silica, monomerically bonded, endcapped, 300 Å pore size
· Format: Analytical, Semi-prep

برگه اطلاعات ستونهاي HECTOR-W

HECTOR-ACD: Dedicated for separation of acidic compounds
· Differentiated Phases: WCX (Weak Cation Exchange), SCX (Strong Cation Exchange)
· Specifications: Spherical silica, monomerically bonded, endcapped, 100 Å pore size
· Format: Analytical, Semi-prep

برگه اطلاعات ستونهاي HECTOR-ACD