دستگاه WPS

آب خالص و یا آب با هدایت الکتریکی نزدیک به صفر یکی ازعوامل مهم در کارهای آزمایشگاهی وتحقیقاتی می باشد. در گذشته با روش تقطیر، آب خالص مورد نیاز برای کارهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی که راندمان پایینی داشت وهزینه های صرف انرژی آن نیز بسیاربالا بود را بدست می آوردند. اما رفته رفته روش تقطیر جای خود رابه روش های نوین تصفیه آب که به طریق جذب مواد معلق ونامحلول آب وپس از آن استفاده از رزین های تبادل یونی بود، داد. خوشبختانه با استفاده از فناوری های جدید در عرصه تصفیه و تخلیص آب که در چند سال اخیررواج یافته است می توان به درجه خلوصی از آب رسید، که هدایت الکتریکی آن به نزدیک صفر برسد.

وسعت محصولات کمپانی Hitech به میزانی است که تمامی نیازهای مصرف کنندگان و آزمایشگاه های کوچک و بزرگ را پوشش می دهد.

 

01