اجزا تشکیل دهنده دستگاه کروماتوگرافی گازی

اجزا تشکیل دهنده دستگاه کروماتوگرافی گازی

این سیستم دارای قسمتهای: منبع گازی حامل، سیستم تنطیم کننده مقدار گاز، محل تزریق نمونه، ستون کروماتوگرافی، کوره و سیستم تنطیم درجه حرارت محل تزریق، آشکار ساز و سیستم شناساگر می‏باشد.

Arvin Tejarat Co.