دستگاه GC

کروماتوگرافی گازی (به انگلیسی: Gas Chromatography) یکی از روش‌های کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیه‌شدن آن‌ها، بکار می‌رود.

در کروماتوگرافی گازی، فاز گازی یک فاز بی اثر ( برای مثال هلیوم، نیتروژن، آرگون و دی اکسید کربن) است و به فاز متحرک گاز حامل نیز می گویند. فاز ساکن یک جسم جامد جاذب و یا لایه نازکی از یک مایع غیر فرار است که به دیواره داخلی ستون یا به صورت پوششی روی سطح گلوله های شیشه ای یا فلزی قرار داده شده است. در صورتی که فاز ساکن جسم جامد جاذب باشد اصطلاحا کروماتوگرافی گازی گویند و اگر فاز ساکن مایع غیر فرار باشد آن را کروماتوگرافی گاز مایع گویند. اما هردو به کروماتوگرافی گازی معروف هستند.

در کروماتوگرافی گازی، جداسازی اجزا یک مخلوط متناسب با میزان توزیع اجزا تشکیل دهنده مخلوط بین فاز متحرک گازی و فاز ساکن جامد یا مایع صورت میگیرد. در این روش گاز حامل مخلوط را درون ستون حرکت میدهد و بین دو فاز در حالت تعادل (گاز-مایع) اجزا تشکیل دهنده مخلوط توزیع می شوند. بنابراین فاز متحرک اجزا تشکیل دهنده نمونه را به طرف بیرون ستون حرکت میدهد و هر مولکولی که با ارتباط سست‌تر جذب ستون شده است، زودتر و جزیی که قدرت جذب بیشتری با ستون دارد، دیرتر از ستون خارج می شوند. بنابراین، اجزا مخلوط از یکدیگر جدا می شوند.

کروماتوگرافی گازی برای جداسازی و شناسایی اجزا تشکیل دهنده یک مخلوط و تجزیه کمی آنها نیز کاربرد دارد.

 

برگه اطلاعات دستگاه گاز كروماتوگرافي Scion

برگه اطلاعات دستگاه گاز كروماتوگرافي Scion

 

 

 

 

برگه اطلاعات دستگاه گاز كراماتوگرافي KONIK

• All injection options available (conventional, capillary, PTV, sampling valves for gas and liquid samples…)
• Compatible with any kind of column: capillary, megabore, packed (SS or glass)
• Cold Septum Purge-Less Injector design
• Electronic Pneumatics Control (EPC)
• Overheating Protection
• Ready Active Control

Sample Introduction
• 15 x PWM at 24 for EPC valve control
• 16 x 16 bit ADC for Pressure/Flow sensor
• Electronic Pneumatic control (EPC) with free choice of carrier gas.
• Up to 150 psi, designed for FAST GC
• Flow/pressure programming up to 5 ramps (0.01psi/min to 150 psi/min or 0.01ml/min to 1000ml/min) with 6 isobaric steps
• Pressure precision: 0.0015 psi (100 psi) and 0.003 psi (150 psi)
• Flow precision: 0.01ml/min
• High split ratios up to 9999:1 (depending on carrier gas)
• EPC for detector gases
Pneumatic System
• High performance and low thermal inertia oven design with expanded temperature range from
-90ºC to 490ºC. Thermal inertia is dramatically minimized with perforated oven walls.
• Fastest heating and cooling oven: from 450ºC to 50ºC in less than 300s.
• PID Temperature control.
• Temperature resolution: 0.01ºC, 16bit ADC. 0.1ºC accuracy displayed.
• Two oven flaps, for maximum temperature stability even close to ambient temperature.
• Temperature gradients inside the oven have been reduced by forced air circulation.
• Oven is also pre-drilled to allow the installation of valves (sampling and switching), external interfaces (MS, FTIR) and other peripherals.
• Up to 25 positive and negative temperature ramps from 0.1ºC/min to 130ºC/min in 0.1ºC/min steps. Up to 26 isothermal periods.
• FAST GC option up to 500ºC/min using standard columns.
• Dual overheating protection, by hardware and software.
Oven
The new electronics of the Konik HRGC 5000B Series based on FPGA technology of the latest generation has been developed to exceed the performance of all its predecessor microprocessors. Here are some of its crash throughs:

• Windows menu driven Touch PAD TFT Interface, 262566 colours/pixel
• Control of 8 isolated heated blocks at 16 BIT ADC (more than 0.01ºC precision) by PT-100: oven, 3 injectors, 3 detectors and one additional point of control
• Control of 2 points at 16BIT ADC by fast control PT-100
• Control of 2 points at 16BIT ADC by thermocouple with increased range up to 2000ºC (specially designed for Konik Quantitator®)
• Autoswitch on/off, Stand-by mode
• Self testing and autodiagnostics
• Power fail memory protection

New electronics
The KONIK Detectors are of modular design for quick interchangeability. Their unique design provides the best in flexibility and speed. KONIK offers a wide range of detectors such as: FID, TCD, ECD, NPD, FPD, Dual FID/FPD, OLFACTORY, PDHID/PDECD, MSD.

• Modular and interchangeable detectors
• With digital electrometers and amplifiers
• Any type of column
• Automatic Autozero
• Independent Temperature Programming
• Control RAC® (Ready Active Control)
• Highest detectability

Detectors
Provides full GC control through PC. It allows also the control of all other Konik instruments: HPLC, K2 (HPLC-GC), MS and Robokrom Multimode Autosampler.

KonikKrom Plus® is a windows based data acquisition and processing software with:
• Multiple instrument version
• Multidetector measurement
• Support tools for GLP/ 21 CFR Part 11 Compliance
• Add-on control modules and extensions
• Easy to install and easy to use

Konikrom®Plus: CHROMATOGRAPHY DATA SYSTEM
The Konik HRGC 5000 B can be automated in the Lab or in the plant to become the “Autoanalyzer” of the products of your choice. Turn-key petrochemical solutions include, Natual Gas Analysis, Refinery Gas Analysis, LPG…

Engineered Solutions and Turn-Key Systems