مشتریان ما

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صنایع داروسازی

دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی

بیمارستان ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی

مراکز آزمایشگاهی همکار استاندارد