اهداف

اهداف شرکت آروین تجارت پژوه آزما

– استفاده از روشهای مدیریت مدرن و ادغام آنها با امکانات پیشرفته جهت ورود به بازارهای جهانی

– ایجاد شغل برای جوانان ایرانی بوسیله سرمایه گذاری در بازار ایران

– تربیت نیروی انسانی و ارتقاء مهارت ملی