كمپاني Agilent يكي از بزرگترين كمپاني هاي فعال در زمينه كروماتوگرافي ميباشد. اين كمپاني با توليد ستونهاي HPLC با مشخصات مختلف سعي كرده است تمامي نيازهاي اين حوزه را برآورده سازد.

براي اطلاع از مشخصات ستونهاي HPLC كمپاني Agilent بر روي نام ستون كليك نماييد.

Excellent first choice for method development
Long life from pH 2-9 for reliable separations of basic, acidic and neutral compounds
Superior peak shape with basic compounds
High resolution and efficiency with 1.8, 3.5 and 5 μm columns
Rigorous QA/QC testing for greater long-term reproducibility

برگه اطلاعات ستونهاي Eclipse Plus

■ Four selectivity choices for flexible method development
■ High performance over a wide pH range (2-9)
■ Good peak shape for acids, bases and neutrals
■ Long lifetime with extra dense bonding and double endcapping
■ Fast, ultra-fast, and high resolution separations using 1.8 and 3.5 μm columns
■ Choices from capillary to prep

برگه اطلاعات ستونهاي Eclipse XDB

■ Basic, acidic, neutral compounds
■ Exceptional stability at low pH (1-2)
■ Use of high temperature (up to 90°C for C18, 80°C for C8, C3, Phenyl, CN, and Aq) and low pH as an added selectivity tool
■ Widest selection of bonded phases for different selectivity (C18, C8, C3, CN, Phenyl, Aq)
■ Uses mobile phases for LC/MS with formic acid, acetic acid, or TFA
■ Uses mobile phases with TFA for peptide and protein separation
■ Rapid separations using 1.8 and 3.5 μm columns

برگه اطلاعات ستونهاي (StableBond (SB

HILIC column for good retention of small, polar analytes
Based on Eclipse Plus silica for excellent peak shape
High sensitivity for LC/MS applications
Recommended for EPA Method 1694
Agilent ZORBAX HILIC Plus columns are for use in hydrophilic interaction chromatography (HILIC) applications, which are typically used for the retention and resolution of small polar compounds. HILIC Plus columns are non-bonded silica columns based on the high performance silica used in ZORBAX Eclipse Plus columns. This silica provides excellent peak shape, critical for many polar, basic analytes. These columns ship prepared for use in HILIC mode – containing acetonitrile: water – in order to reduce the extensive equilibration typically required for HILIC separations. HILIC Plus columns are available in a 3.5 μm particle size for high resolution and in 2.1 and 4.6 mm ID for compatibility with mass spectrometers or with standard UV detectors.

برگه اطلاعات ستونهاي ZORBAX HILIC Plus

Agilent Original ZORBAX columns are made with Type A silica and are useful for many applications of acidic or neutral compounds. These columns
have a higher activity level and are therefore useful for separating isomers (e.g. cis-trans, geometric) or other compounds where silanol activity
enhances selectivity. These columns are used in many established methods.

برگه اطلاعات ستونهاي ZORBAX Original Reversed-Phase Columns

■ Superficially porous particles for high efficiency at low pressure
■ Sub-2 μm efficiency with a 2.7 μm particle
■ Endcapped and non-endcapped C18 and C8 phases for selectivity optimization
■ Compatible with 400 bar and 600 bar LC’s

برگه اطلاعات ستونهاي Poroshell 120

■ Separating basic compounds in higher aqueous mobile phases
■ General separation of basic, neutral, acidic compounds at mid-range pH or low pH; especially stable at low pH
■ Separating peptides for different selectivity
■ Rapid separations using 3.5 μm columns

برگه اطلاعات ستونهاي Bonus-RP

■  Separating basic compounds above their pKa in free base form; separation of basic, acidic, neutral compounds at high pH; up to pH 11.5
Uses ammonium hydroxide as mobile phase additive with LC/MS with small molecules or peptides
Separating at high, mid-range and low pH for selectivity changes
Rapid separations using 3.5 μm columns

برگه اطلاعات ستونهاي Extend-C18

■ General separation of basic, acidic and neutral compounds at low pH with different selectivity than SB columns
Rx-C8 is the same as SB-C8

برگه اطلاعات ستونهاي ZORBAX Rx

■ Good separations of a wide range of analytes
Diphenyl and Pentafluorophenyl bonded phases for unique selectivity
200Å pore size for separations of larger molecules

برگه اطلاعات ستونهاي Pursui

■ Good for polar acids, polar bases and non-polar compounds
High aqueous compatibility

برگه اطلاعات ستونهاي Polaris

TC-C18(2)
Lower carbon load – 12%
Ideal for polar compounds and gradient separations that start at low % organic or cover
a wide organic range
Good choice for samples dissolved in water, or mostly water
Use with most common mobile phases, including formic acid, acetic acid, trifluoroacetic acid
(TFA) and phosphate buffers with acetonitrile and methanol as the organic modifiers
Excellent performance from pH 2-8


HC-C18(2)
Higher carbon load – 17% – provides greater retention for moderately polar
and non-polar compounds
Ideal for non-polar compounds and separations that start at mid-level % organic
(at least greater than 10% organic)
Good choice for industrial samples or samples dissolved in organic/mostly organic solvents
Stable over a very wide pH range (2-9) for maximum flexibility

برگه اطلاعات ستونهاي (Agilent TC-C18(2) and HC-C18(2

ZORBAX Rx-SIL
Made from highly pure (>99.995%) porous silica microspheres (pore size is the space between the solid silica microparticles)
Available in 1.8 and 5 μm particle sizes
Stronger than other silica types
Less acidic than ZORBAX-SIL, lower metal content
Low acidity and low metal content make ZORBAX Rx-SIL ideal for normal-phase separation of polar compounds that exhibit poor peak symmetry on more acidic silica
Useful for very hydrophilic compounds with high organic mobile phases in HILIC mode


ZORBAX Eclipse XDB-CN
Made from highly pure Rx-SIL
Excellent choice for normal-phase applications with basic compounds
Equilibrates more rapidly than ZORBAX Rx-SIL and is used for many of the same normalphase applications

ZORBAX CN
Cyanopropyldimethylsilane monolayer bonded to ZORBAX SIL
Equilibrates more rapidly than ZORBAX SIL, and used for many of the same normal-phase applications
Less prone to fouling and less water sensitive than silica


ZORBAX NH2
Amino-propyl silane phase bonded to ZORBAX SIL
Used for normal-phase and weak anion-exchange, and reversed-phase HPLC of polar compounds
Vitamins A and D are separated in the normal-phase mode
Carbohydrates and sugars are separated in the reversed-phase mode

برگه اطلاعات ستونهاي ZORBAX

ZORBAX SAX and 300SCX columns are based on rugged ZORBAX silica
Stable from pH 2-7
Provide high efficiency, rapid separations
Compatible with organic mobile phase modifiers
Agilent ZORBAX Strong Ion Exchange columns are available as both Strong Anion Exchange (SAX) and Strong Cation Exchange (300SCX) columns. Each column is packed with bonded, 5 μm, spherical silica particles for optimum efficiency. ZORBAX SAX packing has a permanently bonded quaternary amine. A trifunctional organo-silane reagent is used in producing this packing to maximize its stability with aqueous mobile phases. This column is ideal for separation of water-soluble compounds such as aromatic and aliphatic carboxylic acids and sulfonic acids. ZORBAX SCX packing has 300Å pore size silica particles chemically bonded to an aromatic sulfonic acid group. This column is used for separations of basic, water-soluble compounds and bio-molecules.

برگه اطلاعات ستونهاي ZORBAX Ion Exchange Columns – SAX and SCX

Preferred separation mechanism for the analysis of carbohydrates and oligosaccharides
Matched to the USP definitions of media types L17, L19, L34 and L58
Ideal for isocratic separations using water or dilute acid as the eluent
Hi-Plex columns are ion exchange or ligand exchange columns used predominantly for the separation of carbohydrates and organic acids. These columns are the preferred separation mechanism for the analysis of simple sugars, alcohols, oligosaccharides and organic acids in foodstuffs, but they can be used for the separation of other compounds as well. The range comprises a 4% cross-linked resin for the analysis of oligosaccharides and an 8% cross-linked resin, with lower exclusion limit, for mono-, di- and tri-saccharide analysis. For carbohydrate and alcohol investigations, Hi-Plex columns use isocratic conditions with water as the eluent and temperature as the main variable for control of resolution. The exception is the Hi-Plex Na (Octo), which is used with sodium hydroxide eluents when pulsed amperometric detection (PAD) is employed.

برگه اطلاعات ستونهاي Hi-Plex HPLC Columns