ستون­هاي Symmetry  فراتر از استانداردهاي كارايي ستون­هاي HPLC مي­باشند. براي اطمينان از كارايي بهينه اين ستون­ها، آنها را با سيليكاي خلوص بالا با استفاده از فرايندهاي توليد كنترل شديد بسته بندي مي كنند. ستون­هاي Symmetry در مقايسه با ساير انواع ستونهاي HPLC داراي بالاترين تكرارپذيري از ستوني به ستون ديگر و از دسته اي به دسته ديگر ميباشند.

ساير ويژگي هاي ستون هاي Symmetry:

  • ستونهاي C8 و C18  مارك Symmetry بيشترين تكرارپذيري را دارند.
  • ستونهاي Symmetry Shield نوع RP18 و RP8 بهترين شكل پيكها را ارائه ميدهند.
  • ستونهاي Symmetry300 نوع C4 و C18 بازيابي بيشتري نسبت به پروتئين ها و پپتيدها ارائه مي دهند.