موارد آناليز با روش كروماتوگرافي

شركت آروين تجارت پژوه آزما ارائه دهنده متدهاي مختلف آناليز با استفاده از روش كروماتوگرافي (HPLC)

عنوان

رديف

Phenobarbital

1

Phenytoin

2

Carbamazepine

3

Lamotrigine

4

Primidone

5

Ethosuximidate

6

ارائه روش با دستگاه HPLC+UV

عنوان

رديف

Phenylaniline (PKU)

1

Tryptophane

2

Tyrosine

3

ارائه روش با دستگاه HPLC+UV

عنوان

رديف

Valporic Acid

1

ارائه روش با دستگاه HPLC+UV

عنوان

رديف

Acetaminophen

1

Salicylate

2

ارائه روش با دستگاه HPLC+UV

عنوان

رديف

Vitamin A

1

Vitamin E

2

Vitamin D2

3

Vitamin D3

4

ارائه روش با دستگاه HPLC+UV

عنوان

رديف

Keppra

1

ارائه روش با دستگاه HPLC+UV

عنوان

رديف

Methotrexate

1

ارائه روش با دستگاه HPLC+UV

عنوان

رديف

Phenylaniline (PKU)

1

Tryptophane

2

Tyrosine

3

Glycin

4

Alanine

5

Valine

6

Leucine

7

Serine

8

Threonine

9

Isoleucine

10

Aspartic Acid

11

Glutamic Acid

12

Arginine

13

Lysine

14

Histidine

15

Glutamine

16

Methiomine

17

Cittroline

18

Asparagine

19

Ornithine

20

ارائه روش با دستگاه HPLC+FLD